Övriga bidragsmottagare 2017

I den mån föreningar, välgörande inrättningar, och institutioner kan ansöka om bidrag meddelas detta i annonser införda i skånska dagstidningar.

För 2017 gäller följande

Stiftelsen lämnar i år bidrag till föreningar, organisationer och institutioner i Skåne, som verkar för behövande gamla och sjuka och för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Bidrag lämnas inte till statligt, landstingskommunalt, kommunalt, eller politiskt anknutna inrättningar.

  • Ansökan, inklusive alla bilagor, ska inges i 3 fullständiga exemplar.
  • Det ändamål för vilket bidrag sökes ska anges.
  • Redogörelse för användandet av eventuellt tidigare bidrag och för sökta bidrag från annat/andra håll ska lämnas.
  • Senaste årsredovisning inklusive revisionsberättelse ska bifogas ansökan.
  • Det organisationsnummer som har tilldelats den sökande av skattemyndigheten ska anges.

Fullständig ansökan ska vara Carl Jönssons Understödsstiftelse II till handa senast den 18 maj 2017 under adress:
Carl Jönssons Understödsstiftelse II
c/o S|E|B Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö.

Ansökan och bilagor behandlas konfidentiellt och återsändes inte.
Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas under senare delen av december månad.
Stiftelsens beslut är slutgiltigt och kan inte omprövas.

Särskild ansökningsblankett för denna kategori finns inte.

 

10(11)